Informasjon om oss:

Nettsiden Halalguiden.no og app Halalguiden drives av Food Guys AS ( under registering )

1 – Generelle vilkår

1.1

Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden og app, samt tilhørende tjenester

2 – Tilgang til Nettsiden

2.1

Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden eller Appen, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden eller Appen på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

2.2

Fra tid til annen, vil vi kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettstedet/Appen for brukere som har registrert seg hos oss.

3 – Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden/Appen er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden/Appen, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives. Alle brukere har plikt til å selve undersøke om opplysningene som er gitt av restauranter / nettsiden / appen er korrekt da det forekommer hyppige endringer.

4 – Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvern. Ved å benytte Nettsiden/Appen samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernbetingelser nøye.

5 – Retningslinjer for immaterielle rettigheter

5.1

Vi er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden/Appen, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

5.2

Du må ikke krenke immaterielle rettigheter knyttet til produksjon, design, merking eller pakking av produktene som markedsføres på Nettsiden, ei heller lage endringer i slike produkter som leveres av Konsernet, med mindre fått forutgående skriftlig godkjennelse eller lisens fra oss eller våre lisensgivere.

5.4

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden/Appen til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden/Appen, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden/Appen, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Food Guys AS.

5.5

Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden/Appen, uten foregående skriftlig samtykke fra Food Guys AS

6 – Regler for bruk av innhold

Du har ikke adgang til benytte innhold fra Nettsiden/Appen til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftelig tillatelse fra Food Guys AS og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden/Appen.

7 – Virus, hacking, og andre overtredelser

7.1

Du må ikke misbruke Nettsiden/Appen ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden/Appen, serveren hvor Nettsiden/Appen er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden/appen. Du må ikke utsette Nettsiden/Appenm\ for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

7.2

Ved brudd på klausul 7.1 begår en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

7.3

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av Nettsiden/Appen, herunder nedlasting av materiale fra Nettsiden/Appen eller andre nettsider linket til den.

8 – Linker til Nettsiden

8.1

Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor i klausul 5. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

8.2

Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.

8.3

Det må ikke foreta ”framing” av Nettsiden til andre nettsider.

8.4

Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.

8.5

Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.

9 – Linker fra Nettsiden

Dersom Nettsiden/Appen har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

10 – Endringer på Nettsiden

Food Guys AS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden/Appen, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden/Appen. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

11 – Skadesløsholdelse

Du godtar å holde Konsernet skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Nettsiden/Appen i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden/Appen.

12 – Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

12.1

Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden/Appen, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Food Guys AS er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden/Appen herunder bruk av informasjon fra derfra.

12.3

Ved bruk av Nettsiden/Appen, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Food Guys AS. Food Guys AS forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere en melding på Nettsiden/Appen når dette skjer.

12.4

Food Guys AS begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av Food Guys AS, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for Food Guys AS, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

12.5

Food Guys AS vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden/Appen er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at Food Guys AS ikke kan garantere at Nettsiden/Appen er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

13 – Avkall

Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

14 – Generelt

14.1

Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

14.2

Nettsiden/Appen tilbys ”som den er”. Food Guys AS gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Konsernet garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden/Appen eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

15 – Jurisdiksjon og lovvalg

Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk av Nettside/Appenn er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden/Appen, vennligst ta kontakt med:

Food Guys AS

Epost : post@halalguiden.no